Zhang Wei

Zhang Wei.png
Fellow

Zhang Wei

2008 -
Six-Month Training
Geothermal Utilization
Tianjin Institute of Geothermal Exploration
China

Organisation

Tianjin Institute of Geothermal Exploration