Xu Wei

Xu Wei.png
Fellow

Xu Wei

2004 -
Six-Month Training
Chemistry of Thermal Fluids
Beijing Institute of Geological Engineering
China

Organisation

Beijing Institute of Geological Engineering