Zhyldyz Shigaeva

51.jpg
Fellow

Zhyldyz Shigaeva

2013 -
Six-Month Training
University of Central Asia
Kyrgyzstan

Organisation

Mountain Societies Research Institute, University of Central Asia