Shigen Ye

454.png
Fellow

Shigen Ye

2019 -
Six month training
Sustainable Aquaculture
Dalian Ocean University
China

Organisation

Dalian Ocean University